پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی

دانلود پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی

مقدمه

در این فصل به زیربنای نظری و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق اشاره می‌شود. لذا ضمن ارائه مطالب در دو مبحث کلی انعطاف‌پذیری و تمرینات کششی به تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با این موضوعات پرداخته خواهد شد.

فهرست

فصل اول. ۱

مقدمه و معرفی.. ۱

۱ـ۱ مقدمه. ۲

۲ـ۱ بیان مسأله. ۳

۳ـ۱ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۵

۴ـ۱ اهداف تحقیق.. ۷

۵ـ۱ پیش‌فرضهای آزمون. ۸

۶ـ۱ فرضیه‌های تحقیق.. ۸

۷ـ۱ محدودیت‌های تحقیق.. ۸

۸ـ۱ متغیرهای تحقیق.. ۹

۹ـ۱ تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات… ۹

فصل دوم. ۱۱

ادبیات و پیشنه تحقیق.. ۱۱

۱ـ۲ مقدمه. ۱۲

۲ـ۲ انعطاف‌پذیری.. ۱۲

۳ـ۲ انواع انعطاف‌پذیری.. ۱۲

۴ـ۲ عوامل محدودکننده انعطاف‌پذیری.. ۱۴

۵ـ۲ فواید برنامه تمرینی کششی.. ۱۷

۶ـ۲ کشش عضلانی و پیشگیری از آسیب… ۱۸

۷ـ۲ رخدادهای هنگام کشش عضلانی.. ۲۰

۸ـ۲ چه موقع کشش را انجام دهیم؟. ۲۲

۹ـ۲ مبانی نروفیزیولوژیک کشش… ۲۴

۱ـ۹ـ۲ دوکهای عضلانی.. ۲۴

۲ـ۹ـ۲ اندام وتری گلژی.. ۲۵

۳ـ۹ـ۲ بازتاب کششی.. ۲۶

۴ـ۹ـ۲ مهار خودبخودی (بازتاب کششی معکوس) ۲۷

۵-۹-۲بازداری دوسویه. ۲۸

۱۰-۲- انواع تکنیکهای کششی.. ۲۸

۱-۱۰-۲-کشش بالستیک(پویا) ۲۹

۲-۱۰-۲-شش ایستا ۲۹

۳-۱۰-۲- کشش تسهیل عصبی – عضلانی گیرنده‌های عمقی(PNF) 30

۱۱-۲- کشش به روش SRHR.. 35

۱۳-۲-رابطه مدت انقباض ایستا در PNF و افزایش دامنه حرکتی.. ۳۷

فصل سوم. ۴۱

روش شناسی تحقیق.. ۴۱

۱-۳ جامعه آماری.. ۴۲

۲-۳ نمونه و روش نمونه‌گیری.. ۴۲

۳-۳ ابزار اندازه‌گیری.. ۴۲

۳-۴ طرح تحقیق.. ۴۳

۳-۵ مراحل اجرای تحقیق.. ۴۴

۴ـ شیوه اجرای یک نوبت(ست) از برنامه تمرین.. ۴۷

فصل چهارم. ۴۹

تجزیه و تحلیل آماری.. ۴۹

مقدمه. ۵۰

توصیف آماری داده‌ها ۵۰

جدول (۱-۴) شاخصهای آماری سن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی ۱،۲ و ۳٫ ۵۱

نمودار (۱-۴). توزیع میانگینهای سن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی ۱،۲ و ۳٫ ۵۱

جدول (۲-۴) شاخصهای آماری قد آزمودنی ها در گروههای تجربی ۱،۲و۳٫ ۵۲

نمودار (۲-۴) توزیع میانگین قد آزمودنی‌ها در گروههای تجربی ۱،۲و۳٫ ۵۲

جدول (۳-۴). شاخصهای آماری وزن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی ۱،۲ و ۳٫ ۵۳

نمودار (۳-۴). توزیع میانگین وزن آزمودنی‌ها در گروههای تجربی ۱،۲و۳٫ ۵۳

جدول (۴-۴). شاخصهای آماری دامنه کشش عضلات همسترینگ (آزمون SLR) در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه تجربی ۱  ۵۴

آزمون فرضیه‌های تحقیق.. ۵۶

آزمون فرضیه دوم. ۵۷

آزمون فرضیه سوم. ۵۷

آزمون فرضیه چهارم. ۵۹

فصل پنجم. ۶۱

بحث و نتیجه‌گیری.. ۶۱

مقدمه. ۶۲

خلاصه تحقیق.. ۶۲

یافته‌های تحقیق.. ۶۳

بحث و نتیجه‌گیری.. ۶۳

پیشنهاد برخاسته از تحقیق.. ۶۷

پیشنهادات برای تحقیقات بعدی.. ۶۸

منابع: ۷۰


قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات